Lyrics

Սեւ Աչերը Սեւ աչերէն շա՜տ վախեցիր, Էն մութ, անծեր գիշեր է, Մութը ահ է, չարքեր շա՜տ կան, Սեւ աչերը մի' սիրէ... Տես' իմ սիրտը արուն—ծով է, Էն չարքերը զարկեցին, Էն օրուանէն դադար չունիմ, Սեւ աչերը մի' սիրէ։ Sev Atchere Sev atcheren shad vakhetzir, En mout anter kisher e, Moute ah e, tcharker shad gan, Sev atchere mi sire Ses im sirde aroun-dzov e, En tcharkere zargetsin En orvanen tatar tchounin, Sev atchere mi sire
Writer(s): Dawn Hart Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out